Практика ЄСПЛ
Обов’язковість судових рішень у практиці ЄСПЛ
22.05.2017 / 19:30
306

Суд повторює, що стаття 6 Конвенції – згідно з тлумаченням цієї статті в контексті статті 1 – покладає на державу-відповідача юридичний обов’язок здійснити під наглядом Комітету міністрів відповідні загальні та/або індивідуальні заходи для захисту прав заявника, порушення яких було встановлено Судом. 

Забезпечення апеляційного та касаційного оскаржень рішень у практиці ЄСПЛ
16.05.2017 / 12:21
348

Суд зазначає у рішенні у справі «Смирнова проти України» (Smirnova v. Ukraine) від 8 листопада 2005 року, заява № 36655/02, п. 60, що у цій справі звернення до процедури касації не могло надати заявниці ні компенсації за стверджуване порушення її права на розгляд справи протягом розумного строку, ні пришвидшити розгляд справи. У будь-якому випадку це призвело б до подальшого затягування розгляду справи на місяці або навіть на роки. 

Принцип гласності та відкритості у рішенні Європейського суду з прав людини: справа «Лучанінова проти України»
09.05.2017 / 16:50
700

У Рішенні у справі «Лучанінова проти України» (Luchaninova v. Ukraine) від 9 червня 2011 року, заява № 16347/02, що стосується скарги заявниці про те, що розгляд її справи не був публічним, Суд повторює, що проведення публічних судових засідань є основоположним принципом, закріпленим у пункті 1 статті 6 Конвенції. Проте право на публічний судовий розгляд підлягає обмеженням, викладеним у другому реченні пункту 1 статті 6 Конвенції.

Принцип змагальності у практиці Європейського суду з прав людини
26.04.2017 / 20:58
1207

Захищене статтею 6 ЄКПЛ право на справедливий судовий розгляд також передбачає право на змагальність провадження. Кожна сторона провадження має бути поінформована про подання та аргументи іншої сторони та має отримувати нагоду коментувати чи спростовувати їх.

Принцип рівності у практиці Європейського суду з прав людини
18.04.2017 / 22:19
1440

Європейський суд з прав людини досить часто посилається на принцип рівності перед законом і судом у своїх рішеннях, при тому, що засади рівності і змагальності у судовому процесі виведені ним із принципу верховенства права, якому підпорядкована вся Конвенція, та є складовою права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції. 

Практика Європейського суду з прав людини у здійсненні правосуддя: вимоги щодо якості закону та юридичної визначеності
16.04.2017 / 19:04
1426

ОБСЄ підготував науково-методичний посібник «Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя».

Судова практика ЄСПЛ, пов'язана з питанням про позитивні зобов'язання у світлі статті 10 Конвенції
06.04.2017 / 12:37
204

У продовження теми щодо позитивних зобов'язань держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини щодо захисту журналістів та запобігання безкарності звернемося до прикладів із судової практики ЄСПЛ, таких як: «Фуентес Бобо проти Іспанії», «Газета "Озгюр Гюндем"проти Туреччини», «Еппелбі та інші проти Сполученого Королівства», «Динк проти Туреччини», «Паломо Санчес і інші проти Іспанії».

Позитивні зобов'язання держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини щодо захисту журналістів та запобігання безкарності
28.03.2017 / 10:13
235

Як було зазначено Європейським Судом з прав людини, в якості однієї з найважливіших цілей багатьох положень Конвенції, які мають на меті ​​захист особистості від свавільного втручання з боку органів державної влади, можуть виникати «позитивні» зобов'язання (positive obligations), необхідні для забезпечення відповідних прав. 

Практика Європейського суду з прав людини з питань умов утримання та поводження з ув'язненими
08.03.2017 / 19:01
678

Питання примусового годування відображено у справі «Невмержицький проти України» (№ 54825/00). Гігієнічні умови утримання у камері стали предметом розгляду в справі «Калашников проти Росії» (№ 47095/99). Що стосується обшуку ув'язнених з повним роздяганням, то цей випадок представлений в справі Iwańczuk vs Poland (№ 25196/94). У справі Khider vs France (№ 39364/05) мова йде про часті переміщення.

Національна безпека і практика Європейського суду з прав людини
05.03.2017 / 12:05
492

Держави визнають, а деякі - навіть широкі, дискреційні повноваження у  тому, що стосується оцінки загрози національній безпеці та вибору заходів для боротьби з нею. Тим не менш, на цей  час Суд має тенденцію вимагати від національних органів, щоб вони переконалися у тому, що в конкретній справі існування загрози було розумно обґрунтовано («Яновец та інші проти Росії» [ВП] [Janowiec et autres c. Russie] [GC], «Костянтин Маркін проти Росії»  [Konstantin Markin c. Russie] ...).   

Захист  прав від часткового обмеження під час надзвичайного стану та вимога про повідомлення про заходи надзвичайного стану
25.02.2017 / 16:34
382

Дія статті 15 § 2 (і відповідні недопущення обмежень права в положеннях пунктів 6, 7 і 13 Протоколу) полягає у тому, що права, на які посилаються, мають бути реалізовані  у будь-який час війни або надзвичайного стану незалежно від обмежень, застосованих Договірною Державою.

Обмеження під час надзвичайного стану: орієнтири щодо застосування статті 15 Європейської конвенції з прав людини
23.02.2017 / 14:07
199

Прецедентне право ЄСПЛ містить вимогу про те, що надзвичайна ситуація повинна носити тимчасовий характер, і, дійсно, деякі випадки демонструють, що для "суспільної небезпеки" згідно зі змістом статті 15 така ситуація може тривати упродовж багатьох років. 

Право на справедливий судовий розгляд незалежним і неупередженим судом через призму ролі прокурора поза сферою кримінальної юстиції : практика ЄСПЛ
14.02.2017 / 05:19
602

ЄСПЛ відмовився вважати прокурорів незалежним і неупередженим судом у значенні пункту 1 статті 6 Конвенції з прав людини та основоположних свобод 1950 р. Тому є ряд причин: при втручанні прокурора відсутні достатні гарантії дотримання порядку судочинства (зокрема, гарантії участі зацікавлених осіб або проведення слухань); прокурор приймає рішення на власний розсуд, тоді як суд стає компетентним розглядати справу при його отриманні від іншої особи або організації; прокурор має певну свободу дій при прийнятті рішення про вибір порядку розгляду справи; і, нарешті, прокурора складно назвати неупередженим, оскільки в подальшому він може виступати проти зацікавленої сторони. 

Правові стандарти ЄСПЛ щодо доказів і доказування у кримінальному процесі
28.12.2016 / 20:52
3248

Наводячи конкретні вимоги Європейського суду з прав людини, що стосуються доказів та доказування, необхідно, перш за все, розкрити нормативну основу, якою є положення статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., а саме - п. 3 зазначеної статті, відповідно до якого справедливий судовий розгляд забезпечується через певні права обвинуваченого.

Захист інформації особистого характеру у практиці ЄСПЛ
21.12.2016 / 17:15
837

Відповідно до Конвенції Ради Європи 1981 року про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, «дані особистого характеру» визначаються як будь-яка інформація, що стосується певної або такої, що піддається ідентифікації особи. Захист і збереження даних особистого характеру, очевидно, потрапляє у сферу дії приватного життя, захищеної статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Стаття 8 включає широке коло питань - а саме, приватне та сімейне життя, житло і кореспонденцію.

Інтернет: прецедентна практика Європейського суду з прав людини
23.11.2016 / 11:18
1362

Звіт «Інтернет: прецедентна практика Європейського суду з прав людини» був підготовлений Відділом по проведенню досліджень Ради Європи. У Звіті розглядається питання юрисдикції Європейського суду з прав людини у справах, пов’язаних з Інтернетом. Юрисдикція традиційно ґрунтується на території. Однак угоди, які укладаються в Інтернеті, і публікації в ньому, зазвичай перетинають багато кордонів. Іншими словами в більшості випадків у справах, що стосуються Інтернету, присутній транскордонний елемент.

Практика ЄСПЛ щодо утримання під вартою терористів або осіб, підозрюваних у тероризмі
11.10.2016 / 08:53
1743

Стаття 15 Європейської конвенції з прав людини містить положення щодо відступу від зобов'язань під час надзвичайної ситуації. Ця норма наділяє держави правом в односторонньому порядку відступити від дотримання деяких зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини в окремих виняткових обставин. Деякі держави-члени зверталися до цієї норми в контексті боротьби з тероризмом.

Протокол № 15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
26.09.2016 / 07:16
2817

Новим етапом розвитку Європейського суду з прав людини є прийняття Протоколу № 15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що передбачає внесення поправок у  текст преамбули до Конвенції  і до низки її статей. Набуття чинності Протоколу № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) з 1 червня 2010 року нарешті привело до початку процесу зменшення загальної кількості скарг, які перебувають на розгляді Європейського суду з прав людини.

Пілотні постанови, що виносяться ЄСПЛ
11.09.2016 / 22:09
2114

Пілотні постанови, що виносяться Європейським судом з прав людини, становлять безсумнівний інтерес для юридичної науки. По-перше, це самостійний вид постанов ЄСПЛ, які виносяться в рамках особливої правової процедури. По-друге, це унікальне міжнародно-правове явище. По-третє, комплексне вивчення питань, пов'язаних з пілотними постановами, дозволить збагатити знання про діяльність ЄСПЛ в цілому.

Особливості розгляду скарг одноосібно суддею в ЄСПЛ
04.09.2016 / 21:18
1085

Одноосібний суддя вправі визнати неприйнятною індивідуальну скаргу, або виключити її з реєстру справ Суду, якщо таке рішення може бути прийнято без додаткового вивчення. Таке рішення є остаточним. Якщо Одноосібний суддя не визнає неприйнятною скаргу або не виключає її з реєстру справ, то цей суддя направляє її до Комітету або Палати для додаткового вивчення (стаття 27 Конвенції).


Міжнародне право 1 — 20 з 33
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Орзіх Марко Пилипович
Орзіх Марко Пилипович
05.05.2017

(1925 - 2016)
академік Академії правових наук України, Української академії політичних наук, Української...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Черкес Марко Юхимович
Черкес Марко Юхимович
28.03.2017

(1930 – 2010)
кандидат юридичних наук, професор

ЧИТАТИ ДАЛІ
Бару Мирон Йосипович
Бару Мирон Йосипович
20.03.2017

(1907 - 1998)
професор, доктор юридичних наук, лауреат Державної премії УРСР, заслужений працівник...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Бажанов Марко Ігорович
Бажанов Марко Ігорович
02.03.2017

(1922 - 2001)
вчений-правознавець, доктор юридичних наук, заслужений професор Національної...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Грошевий Юрій Михайлович
Грошевий Юрій Михайлович
10.02.2017

(1931 - 2013)
відомий український вчений, доктор юридичних наук, професор, академік і віце-президент...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Мартиненко Петро Федорович
Мартиненко Петро Федорович
23.01.2017

(1936 - 2013)
відомий український правознавець, заслужений юрист України, професор, суддя Конституційного...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Недбайло Петро Омелянович
Недбайло Петро Омелянович
04.11.2016

(1907-1974)
український правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, заслужений...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Сокуренко Володимир Гаврилович
Сокуренко Володимир Гаврилович
16.09.2016

(1921-1994)
Український правознавець, доктор юридичних наук, професор

ЧИТАТИ ДАЛІ
Лопушанський Федір Андрійович
Лопушанський Федір Андрійович
25.08.2016

(1920 –2001)
Відомий вчений у галузі кримінології, кримінального права і процесу, заслужений діяч науки...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Тарановський Федір Васильович
Тарановський Федір Васильович
27.05.2016

(1875 - 1936)
Правознавець, історик і теоретик права, доктор державного права

ЧИТАТИ ДАЛІ
Календар подій
Травень 2017

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8
08.05.2017 09:30:00 - Product Lawyers Meetup
9 10 11 12
12.05.2017 16:00:00 - Людський фактор
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
26.05.2017 10:00:00 - Kyiv Outsourcing Forum
27 28
29 30 31
31.05.2017 09:00:00 - III Ukrainian Antitrust Forum
31.05.2017 09:15:00 - Human Rights Advocacy Forum
1 2 3 4
ЗАХОДИ
  1. Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?