Практика ЄСПЛ
Право на справедливий судовий розгляд незалежним і неупередженим судом через призму ролі прокурора поза сферою кримінальної юстиції : практика ЄСПЛ
14.02.2017 / 05:19
435

ЄСПЛ відмовився вважати прокурорів незалежним і неупередженим судом у значенні пункту 1 статті 6 Конвенції з прав людини та основоположних свобод 1950 р. Тому є ряд причин: при втручанні прокурора відсутні достатні гарантії дотримання порядку судочинства (зокрема, гарантії участі зацікавлених осіб або проведення слухань); прокурор приймає рішення на власний розсуд, тоді як суд стає компетентним розглядати справу при його отриманні від іншої особи або організації; прокурор має певну свободу дій при прийнятті рішення про вибір порядку розгляду справи; і, нарешті, прокурора складно назвати неупередженим, оскільки в подальшому він може виступати проти зацікавленої сторони. 

Правові стандарти ЄСПЛ щодо доказів і доказування у кримінальному процесі
28.12.2016 / 20:52
2495

Наводячи конкретні вимоги Європейського суду з прав людини, що стосуються доказів та доказування, необхідно, перш за все, розкрити нормативну основу, якою є положення статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., а саме - п. 3 зазначеної статті, відповідно до якого справедливий судовий розгляд забезпечується через певні права обвинуваченого.

Захист інформації особистого характеру у практиці ЄСПЛ
21.12.2016 / 17:15
592

Відповідно до Конвенції Ради Європи 1981 року про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, «дані особистого характеру» визначаються як будь-яка інформація, що стосується певної або такої, що піддається ідентифікації особи. Захист і збереження даних особистого характеру, очевидно, потрапляє у сферу дії приватного життя, захищеної статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Стаття 8 включає широке коло питань - а саме, приватне та сімейне життя, житло і кореспонденцію.

Інтернет: прецедентна практика Європейського суду з прав людини
23.11.2016 / 11:18
1013

Звіт «Інтернет: прецедентна практика Європейського суду з прав людини» був підготовлений Відділом по проведенню досліджень Ради Європи. У Звіті розглядається питання юрисдикції Європейського суду з прав людини у справах, пов’язаних з Інтернетом. Юрисдикція традиційно ґрунтується на території. Однак угоди, які укладаються в Інтернеті, і публікації в ньому, зазвичай перетинають багато кордонів. Іншими словами в більшості випадків у справах, що стосуються Інтернету, присутній транскордонний елемент.

Практика ЄСПЛ щодо утримання під вартою терористів або осіб, підозрюваних у тероризмі
11.10.2016 / 08:53
1345

Стаття 15 Європейської конвенції з прав людини містить положення щодо відступу від зобов'язань під час надзвичайної ситуації. Ця норма наділяє держави правом в односторонньому порядку відступити від дотримання деяких зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини в окремих виняткових обставин. Деякі держави-члени зверталися до цієї норми в контексті боротьби з тероризмом.

Протокол № 15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
26.09.2016 / 07:16
2050

Новим етапом розвитку Європейського суду з прав людини є прийняття Протоколу № 15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що передбачає внесення поправок у  текст преамбули до Конвенції  і до низки її статей. Набуття чинності Протоколу № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) з 1 червня 2010 року нарешті привело до початку процесу зменшення загальної кількості скарг, які перебувають на розгляді Європейського суду з прав людини.

Пілотні постанови, що виносяться ЄСПЛ
11.09.2016 / 22:09
1743

Пілотні постанови, що виносяться Європейським судом з прав людини, становлять безсумнівний інтерес для юридичної науки. По-перше, це самостійний вид постанов ЄСПЛ, які виносяться в рамках особливої правової процедури. По-друге, це унікальне міжнародно-правове явище. По-третє, комплексне вивчення питань, пов'язаних з пілотними постановами, дозволить збагатити знання про діяльність ЄСПЛ в цілому.

Особливості розгляду скарг одноосібно суддею в ЄСПЛ
04.09.2016 / 21:18
924

Одноосібний суддя вправі визнати неприйнятною індивідуальну скаргу, або виключити її з реєстру справ Суду, якщо таке рішення може бути прийнято без додаткового вивчення. Таке рішення є остаточним. Якщо Одноосібний суддя не визнає неприйнятною скаргу або не виключає її з реєстру справ, то цей суддя направляє її до Комітету або Палати для додаткового вивчення (стаття 27 Конвенції).

Процедура розгляду скарг в ЄСПЛ
26.08.2016 / 18:08
2073

З 2014 р. до ЄСПЛ може бути подана тільки скарга встановленої форми (раніше, можна було написати лист у довільній формі (попередня скарга, в якому висловлювався намір подати скаргу і її зміст). Також в Суд може бути направлено заяву про застосування ЄСПЛ попередніх заходів. Наразі, у будь-якому випадку до Суду направляється скарга, в іншому випадку провадження за скаргою просто не буде відкрито, а по провадженій справі воно припиняється.

Практика Європейського суду з прав людини у справах, пов'язаних із захистом прав і свобод дитини
06.07.2016 / 10:25
7014

На сьогодні наявні численні рішення ЄСПЛ щодо питань, які  пов'язані із захистом прав дитини, ґрунтуються як на положеннях Європейської конвенції про захист прав людини, Загальної декларації прав людини, так і на положеннях Конвенції про права дитини. В ході огляду практики ЄСПЛ виявлено кілька типових ситуацій, де заявники не отримали адекватного правового захисту всередині своєї держави.

Керівництво по застосуванню статті 6 Конвенції про право на справедливий судовий розгляд (цивільно-правовий аспект)
17.06.2016 / 11:16
3907

Європейський суд з прав людини підготував Керівництво по застосуванню статті 6 Конвенції про право на справедливий судовий розгляд (цивільно-правовий аспект).

Керівництво по застосуванню статті 6 Конвенції про право на справедливий судовий розгляд (кримінально-правовий аспект)
25.05.2016 / 13:27
4180

Європейський суд з прав людини підготував Керівництво по статті 6 Конвенції про право на справедливий судовий розгляд (кримінально-правовий аспект).

Рада Європи підготувала Керівництво про застосування статті 5 Конвенції (право на свободу і особисту недоторканність)
11.05.2016 / 22:46
3150

Рада Європи підготувала Керівництво про застосування статті 5 Конвенції (право на свободу і особисту недоторканність). У Керівництві розглядаються питання: сфери застосування; законність утримання під вартою відповідно до пункту 1 статті 5; правомірне позбавлення волі відповідно до пункту 1 статті 5 (взяття під варту після винесення обвинувального вироку; взяття під варту за невиконання судового рішення або юридичного зобов’язання; попереднє ув’язнення; затримання неповнолітньої особи; взяття під варту за медичними і соціальними причинами; затримання іноземця); гарантій, що надаються осіб, позбавлених волі (інформація про причини арешту (пункт 2 статті 5); право бути доставленим до судді негайно (пункт 3 статті 5); право на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження (пункт 3 статті 5); право на невідкладний розгляд судом правомірності взяття під варту; право на компенсацію за незаконне взяття під варту (пункт 5 статті 5).

Захист біомедичних прав людини у Європейському суді з прав людини
23.04.2016 / 12:24
4863

До біомедичних прав відносять такі права, як право на повагу анатомії людської особистості, право на отримання інформації про діагноз і прогноз власного стану, право брати участь у прийнятті рішень про вибір методів лікування, аж до відмови від лікування взагалі і т.п. Виникнення цієї групи прав пов'язано як з розвитком і поглибленням, «проникненням» в біологічну сутність людини прав людини, так і власне з розвитком медицини і біології, виникненням нових аспектів прав людини.

Європейський суд з прав людини підготував Керівництво про застосування статті 4 Конвенції щодо заборони рабства і примусової праці
18.04.2016 / 09:02
1224

У Керівництві по застосування статті 4 Конвенції щодо заборони рабства і примусової праці розглянуті загальні питання (структура статті 4, принципи інтерпретації, Спеціальний контекст торгівлі людьми), заборони рабства і примусової праці, позитивні зобов’язання та наведений перелік судових постанов і рішень.

Сфера застосування норм Європейської конвенції про права людини і міжнародного гуманітарного права
08.04.2016 / 14:10
3059

Для того, щоб продемонструвати відмінності, які виникають у разі застосування однієї чи іншої галузі міжнародного права, необхідно спершу встановити сферу застосування міжнародного гуманітарного права і норм про права людини. Обидві галузі міжнародного права застосовні до збройних конфліктів і що в разі внутрішнього збройного конфлікту норми цих галузей діють одночасно.

Тенденція до поєднання  прав людини і гуманітарного права у рішеннях Європейського Суду з прав людини
31.03.2016 / 22:20
2120

24 лютого 2005 року Європейський Суд з прав людини вперше розглядав питання про правомірність застосування сили у збройних конфліктах неміжнародного характеру. У рішеннях по двох справах: Ісаєва проти Росії і Ісаєва, Юсупова та Базаєва проти Росії, ЄСПЛ постановив, що Російська Федерація порушила зобов'язання, покладені на неї Конвенцією, а саме  – право  на життя, гарантоване ч. 1 ст. 2, щодо обов’язку захищати життя заявників та забезпечити проведення ефективного розслідування. 

Захист права на здоров’я у Європейському суді з прав людини
16.03.2016 / 11:43
4779

Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. передбачений механізм захисту та реалізації закріплених прав і свобод через механізм Європейського суду з прав людини. Захист права на здоров'я безпосередньо Конвенцією 1950 р., як й інших соціально-економічних прав, не передбачається, але звернення за захистом цього права можливе відповідно до низки статей Конвенції 1950 р. і така практика Європейського суду з прав людини існує, зокрема, при порушенні права на: життя (ст. 2 Конвенції), заборону тортур (ст. 3), права на свободу та особисту недоторканність (ст. 5), права на справедливий судовий розгляд (ст. 6), права на повагу до особистого і сімейного життя, на недоторканність житла (ст. 8).

Спортивна  тематика у практиці Європейського суду з прав людини
02.03.2016 / 22:13
6205

Практика Європейського суду з прав людини нараховує тисячі справ, які поступово розширюють предметну сферу застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тематика спорту не оминула діяльності ЄСПЛ.

Захист свободи віросповідання: позиція  Європейського суду з прав людини
20.02.2016 / 10:42
4207

Свобода віросповідання є фундаментальною складовою  першого покоління прав людини. Водночас, це право є  одним з найбільш оспорюваних. Позиція ЄСПЛ, як судового органу у більшості випадків, і особливо у випадку зі свободою релігії (віросповідання), є досить неоднозначною. І тут справа не лише у Європейській Конвенції з прав людини, а в самій техніці тлумачення, яка часто викликає заперечення навіть у найзапекліших експертів з прав людини.


Міжнародне право 1 — 20 з 21
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Грошевий Юрій Михайлович
Грошевий Юрій Михайлович
10.02.2017

(1931 - 2013)
відомий український вчений, доктор юридичних наук, професор, академік і віце-президент...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Мартиненко Петро Федорович
Мартиненко Петро Федорович
23.01.2017

(1936 - 2013)
відомий український правознавець, заслужений юрист України, професор, суддя Конституційного...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Недбайло Петро Омелянович
Недбайло Петро Омелянович
04.11.2016

(1907-1974)
український правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, заслужений...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Сокуренко Володимир Гаврилович
Сокуренко Володимир Гаврилович
16.09.2016

(1921-1994)
Український правознавець, доктор юридичних наук, професор

ЧИТАТИ ДАЛІ
Лопушанський Федір Андрійович
Лопушанський Федір Андрійович
25.08.2016

(1920 –2001)
Відомий вчений у галузі кримінології, кримінального права і процесу, заслужений діяч науки...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Тарановський Федір Васильович
Тарановський Федір Васильович
27.05.2016

(1875 - 1936)
Правознавець, історик і теоретик права, доктор державного права

ЧИТАТИ ДАЛІ
Юзьков Леонід Петрович
Юзьков Леонід Петрович
04.03.2016

(1938 - 1995)
доктор юридичних наук, професор, керівник робочої групи по підготовці проекту Конституції...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Тацій Василь Якович
Тацій Василь Якович
22.01.2016

(1940)
український вчений-правознавець, президент Академії правових наук України, ректор Національного...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Сташис Володимир Володимирович
Сташис Володимир Володимирович
28.12.2015

(1925 - 2011)
український правознавець, кандидат юридичних наук, професор, академік Академії правових...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Бабій Борис Мусійович
Бабій Борис Мусійович
11.12.2015

(1914 - 1993)
учений-правознавець, дослідник історії держави і права

ЧИТАТИ ДАЛІ
Календар подій
Лютий 2017

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
21.02.2017 10:00:00 - III Legal Banking Forum
22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
  1. Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?