Українські видання
Правo Європейського Союзу: підручник
21.03.2017 / 18:29
484

У підручнику розкриті основні теми програми курсу «Право Європейського Союзу» («Європейське право ») з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 року, для студентів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів, які вивчають «Право Європейського Союзу», «Міжнародне публічне право».

Акцентується увага на питаннях лекційних тем з курсу «Право Європейського Союзу» (загальна частина), надаються методичні рекомендації з їх вивчення, наведена рекомендована література і питання для самоконтролю знань студентів.

Правo Європейського Союзу
21.03.2017 / 18:26
410

Підручник містить виклад загальної та особливої частини курсу права Європейського Союзу (ЄС) та дає можливість вивчити структуру та зміст окремих галузей у рамках цієї правової системи. Матеріал ілюстровано нормативними актами ЄС та практикою Суду ЄС. Приділено увагу деяким правовим галузям, які раніше висвітлювалися недостатньо або взагалі не висвітлювалися у вітчизняній навчальній літературі. Матеріал викладено з урахуванням установчих документів ЄС у редакції Лісабонського договору (набрав чинності 1 грудня 2009 р.).

Правові основи воєнної безпеки України
22.01.2017 / 12:34
595

Воєнна безпека обов’язково потребує необхідного правового регулювання, насамперед, визначення у чинному законодавстві правових начал, принципів, які упорядковують відносини громадян, суспільства ідержави щодо забезпечення воєнної безпеки. Водночас без стратегічного бачення шляхів і способів забезпечення воєнної безпеки реалізувати визначені законодавством вимоги, норми, положення неможливо. Саме тому такими важливими концептуальними документами є Стратегія національної безпеки і Воєнна доктрина України.

Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини
08.01.2017 / 18:10
624

Колективна монографія присвячена професору В. В. Мицику – видатному українському правнику, доктору юридичних наук, Заслуженому діячу науки і техніки України, одному з визнаних лідерів вітчизняної школи міжнародного права та багаторічному експерту Ради Європи з прав людини. Монографія продовжує серію наукових праць на честь провідних вітчизняних юристів-міжнародників.

Библиография по праву беженцев
08.01.2017 / 18:07
508

 Издание содержит библиографическое описание публикаций по праву беженцев, изданных в период с 1991 г. по настоящее время на постсоветском пространстве.

История международного права
19.12.2016 / 20:38
379

Монография посвящена исследованию истории международного права в рамках современной концепции её периодизации, в основе которой лежит феномен Вестфаль­ского мира 1648 г. как первого универсального правопорядка. Обосновано деление хро­нологии периодизации истории международного права на две глобальные эпохи: ло­кального (регионального) международного права и универсального международного права. Показаны международно-правовые особенности универсальных правопорядков на основе Главного акта Венского конгресса 1815 г., Устава Лиги Наций 1919 г., Устава ООН. Освещен процесс становления и развития науки международного права в услови­ях того или иного универсального правопорядка.

Международное право. Вводный курс
19.12.2016 / 20:35
481

Данное издание ориентировано, прежде всего, на учащихся старших классов средней школы и студентов колледжей, интересующихся сферой международных отношений и международного права, а также всех тех, кто желает получить начальные знания по международному праву. В книге кратко излагаются история международного права и основные научные концепции по этому предмету; раскрывается суть и значение основных принципов, отраслей, институтов и норм современного международного права; анализируется договорная практика Украины и ее законодательство в контексте соответствия нормам международного права. Много внимания уделяется вопросам обеспечения и защиты прав человека.

Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації
20.11.2016 / 20:04
376

Монографію присвячено теоретичним і практичним проблемам програмного регулювання міжнародних правовідносин. Досліджено особливості феноменології міжнародного правового програмування в історичному, аксіологічному та онтологічному контекстах. Розглянуто специфіку програмного потенціалу міжнародних правовідносин у рамках поточної міжнародно-правової доктрини, із висвітленням питання програмних форм та норм міжнародного права.

Міжнародне гуманітарне право. Довідник для юристів громадських приймалень
05.11.2016 / 22:23
646

У довіднику викладено основні категорії та інформаційні дані з міжнародного гуманітарного права з посиланнями на нормативні акти, літературу та Інтернет-ресурси. Для правозахисників, юристів.

Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права
05.11.2016 / 22:09
525

Ця наукова монографія — комплексне дослідження агресивної війни Російської Федерації проти України в контексті основних принципів міжнародного права.

Оправдать любой ценой. Агрессивная война Российской Федерации против Украины и трансформация российского видения международного права
05.11.2016 / 22:03
552

В монографии критически исследованы подходы представителей российской доктрины международного права к оценке событий 2013-2016 годов, прямо и косвенно связанных с международно-правовыми отношениями Украины и России — Революции достоинства в Украине, использование силы РФ в Крыму и присоединение « полуострова к России, вооруженного конфликта в частях Луганской и Донецкой областей. 

Russian doctrine of international law after the annexation of Crimea
05.11.2016 / 21:44
309

The monograph is a comprehensive study of approaches adopted by the Russian doctrine of international law regarding the 2013-2015 events which are directly or indirectly connected with international legal relations between Ukraine and the Russian Federation – the Revolution of Dignity in Ukraine, the use of force by Russia in Crimea, the annexation of the peninsula, and the armed conflict in parts of the Donetsk and Luhansk regions. 

Русская наука международного права в период Первой мировой войны
04.11.2016 / 20:08
424

Монография посвящена исследованию русской доктрины международного права во время Первой мировой войны. Автор рассматривает влияние Первой мировой войны на русскую теорию и практику международного права в этот период. В монографии, в частности, рассматриваются такие вопросы, как смысл и причины Первой мировой войны, роль России в кодификации законов и обычаев войны, понятие международного права и войны в русской юридической литературе, влияние войны на такие институты международного права, как институт нейтралитета и международно-правовой ответственности, а также на право международных договоров. 

Міжнародно-правові зобов’язання держав у сфері становлення альтернативних форм соціального страхування
11.10.2016 / 09:07
530

У монографії досліджуються актуальні питання співробітництва держав в умовах формування нового міжнародного правового порядку, становлення міжнародно-правових зобов’язань держав-членів міжнародного співтовариства в сфері становлення альтернативних форм соціального страхування в умовах формування нового міжнародного правового порядку, зокрема роль держав у визначенні, становленні, легалізації та розвитку альтернативних форм соціального страхування, міжнародно-правова діяльність держав щодо регулювання недержавного соціального страхування, питання гармонізація законодавства України з міжнародними соціальними стандартами.

Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку
11.10.2016 / 09:05
542

Монографія присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних питань правового регулювання надання та використання міжнародної технічної допомоги на основі аналізу широкого кола міжнародно-правових документів, показано розвиток міжнародних правовідносин між країнами-донорами, країнами-реципієнтами та міжнародними організаціями. Розглянуто теоретико-методологічні особливості норм міжнародного права у сфері надання та використання міжнародної технічної допомоги. Досліджено теоретичні та практичні питання, пов’язані з імплементацією міжнародних угод у сфері надання та використання міжнародної технічної допомоги у законодавство України.


Сборник резолюций Международной морской организации по администрированию безопасности судоходства
11.10.2016 / 09:01
506

В сборнике представлены основные резолюции Международной морской организации, определяющие функции морских Администраций по обеспечению безопасности мореплавания и защите морской среды. Включает резолюции по функциям морских Администраций государства флага, прибрежного государства, государства порта, МКУБ и резолюции по расследованию аварийных происшествий на море. Проанализирована юридическая сила резолюций международных организаций. 

Міжнародне приватне право: закордонні наукові дослідження
26.09.2016 / 07:21
1877

Довідник містить інформацію про назви майже 1000 тем наукових досліджень з міжнародного приватного права, які виконувалися у 2000 – 2014 рр. в країнах германського (Австрія, Німеччина, РФ, Швейцарія) та романського права (Бельгія, Іспанія, Італія, Польща, Франція) у межах дисертаційних робіт. У книзі наводиться їх іменний та предметний покажчики.

Довідник захищених дисертацій за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення в Україні (1991-2012 рр.)
19.09.2016 / 22:07
1495

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991-­го по 2012 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05, а також окремі списки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за цією спеціальністю.

Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я
19.09.2016 / 22:02
845

У посібнику розкрито основні права учасників антитерористичної операції у царині охорони здоров’я, їх зміст і особливості здійснення. Видання підготовлено в «дружньому» для читача форматі, аби стати надійним «порадником» при вирішенні складних питань на практиці. У посібнику за допомогою схем, етапності, питальної побудови підрозділів розкрито покрокові алгоритми дій учасників АТО та членів їхніх сімей при реалізації прав людини у сфері охорони здоров’я. Зроблено відповідні акценти за допомогою позначення «важливо» та подано перелік контактів органів влади, які можуть стати в пригоді при вирішенні проблем учасників АТО.

Довідник за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-­розшукова діяльність(1991-­2014)
19.09.2016 / 21:55
1180

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991 р. по 2014 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-­розшукова діяльність. Видання містить три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09, а також окремі списки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за цією спеціальністю.


Видання 1 — 20 з 32
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Орзіх Марко Пилипович
Орзіх Марко Пилипович
05.05.2017

(1925 - 2016)
академік Академії правових наук України, Української академії політичних наук, Української...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Черкес Марко Юхимович
Черкес Марко Юхимович
28.03.2017

(1930 – 2010)
кандидат юридичних наук, професор

ЧИТАТИ ДАЛІ
Бару Мирон Йосипович
Бару Мирон Йосипович
20.03.2017

(1907 - 1998)
професор, доктор юридичних наук, лауреат Державної премії УРСР, заслужений працівник...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Бажанов Марко Ігорович
Бажанов Марко Ігорович
02.03.2017

(1922 - 2001)
вчений-правознавець, доктор юридичних наук, заслужений професор Національної...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Грошевий Юрій Михайлович
Грошевий Юрій Михайлович
10.02.2017

(1931 - 2013)
відомий український вчений, доктор юридичних наук, професор, академік і віце-президент...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Мартиненко Петро Федорович
Мартиненко Петро Федорович
23.01.2017

(1936 - 2013)
відомий український правознавець, заслужений юрист України, професор, суддя Конституційного...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Недбайло Петро Омелянович
Недбайло Петро Омелянович
04.11.2016

(1907-1974)
український правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, заслужений...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Сокуренко Володимир Гаврилович
Сокуренко Володимир Гаврилович
16.09.2016

(1921-1994)
Український правознавець, доктор юридичних наук, професор

ЧИТАТИ ДАЛІ
Лопушанський Федір Андрійович
Лопушанський Федір Андрійович
25.08.2016

(1920 –2001)
Відомий вчений у галузі кримінології, кримінального права і процесу, заслужений діяч науки...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Тарановський Федір Васильович
Тарановський Федір Васильович
27.05.2016

(1875 - 1936)
Правознавець, історик і теоретик права, доктор державного права

ЧИТАТИ ДАЛІ
Календар подій
Травень 2017

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8
08.05.2017 09:30:00 - Product Lawyers Meetup
9 10 11 12
12.05.2017 16:00:00 - Людський фактор
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
26.05.2017 10:00:00 - Kyiv Outsourcing Forum
27 28
29 30 31
31.05.2017 09:00:00 - III Ukrainian Antitrust Forum
31.05.2017 09:15:00 - Human Rights Advocacy Forum
1 2 3 4
ЗАХОДИ
  1. Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?