Юридичний супровід бізнесу
НовиниМіжнародні

Країнам-членам РЄ радять вжити заходів для посилення незалежності судової влади

24.06.2016 / 12:06
13901
+A
-a

Країнам-членам РЄ радять вжити заходів для посилення незалежності судової влади

Комітетом міністрів Ради Європи на своєму засіданні ухвалив План дій щодо посилення незалежності та неупередженості судової влади.

Його метою є визначення способів спрямування й підтримки держав-членів з боку Ради Європи на шляху здійснення заходів, необхідних для посилення незалежності та неупередженості судової влади. План дій є зобов'язанням з боку Генерального секретаря і всієї Ради Європи надати першочергове значення співпраці з державами-членами щодо подальшого посилення незалежності та неупередженості судової влади в Європі. 

У Плані описано заходи, яких держави-члени повинні вжити в межах Плану дій щодо посилення незалежності та неупередженості судової влади, затвердженого Комітетом міністрів Ради Європи на 1253-му засіданні заступників міністрів 13 квітня 2016 року.

План дій містить заходи, які держави-члени повинні вжити, щоб, по-перше, вдосконалити, або створити в разі їхньої відсутності, формальні правові гарантії незалежності та неупередженості судової влади і, по-друге, створити чи запровадити необхідні механізми, принципи й практики для забезпечення дотримання цих гарантій і їхнього позитивного впливу на функціонування судової системи в демократичному суспільстві на основі дотримання прав людини і верховенства права.

Зокрема, держави-члени повинні вжити таких заходів:

1. Захист і посилення судової влади в її взаємовідносинах з виконавчою та законодавчою гілками влади:

- забезпечення незалежної та ефективної роботи судових рад або інших відповідних органів суддівського самоврядування

Необхідно вжити заходів щодо деполітизації процесу обрання або призначення членів до судових рад, якщо такі ради існують, або до інших відповідних органів суддівського самоврядування. Члени судових рад під час здійснення своїх повноважень не повинні діяти як представники політичних фракцій або прибічники певної політичної ідеології. Вони також не повинні піддаватися, прямо чи опосередковано, політичному впливу з боку як виконавчої, так і законодавчої гілок влади.

Ці заходи можуть включати встановлення норми щодо мінімальної кількості представників судової влади та порядку їхнього обрання іншими суддями (щонайменше половина членів судової ради, без урахування членів за посадою) або щодо максимальної кількості несудових членів (і порядку їхнього обрання чи призначення). При цьому необхідно гарантувати, щоб більшість або щонайменше половина з них була представниками всіх рівнів судової гілки влади. Ці заходи також можуть включати встановлення норми щодо мінімального попереднього судового досвіду, правила щодо забезпечення ґендерної рівності та представництва суспільства в цілому, правила щодо етичних принципів та доброчесності.

Члени, призначені чи обрані не судовою владою, не повинні представляти виконавчу або законодавчу гілки влади, а повинні призначатися на підставі їхніх репутації та досвіду. Бажано, щоб з-поміж членів судових рад не було осіб, які є членами з огляду на їхню посаду в органах виконавчої чи законодавчої влади.

Правила, які регулюють склад судових рад або інших відповідних органів суддівського самоврядування та їхню діяльність, повинні бути прозорими та передбачуваними. Те саме стосується процесу обрання, призначення і підвищення суддів. Особливе значення в цьому контексті мають правила, спрямовані на попередження неналежного втручання з боку виконавчої чи судової гілок влади.

Зміни в законодавчій базі стосовно діяльності судових рад не повинні призводити до дострокового припинення повноважень осіб, обраних відповідно до законодавства в попередньому складі, окрім випадків, коли зміна законодавчої бази покликана посилити незалежність складу ради.

- забезпечення належної участі судової гілки влади в обранні, призначенні й підвищенні суддів із обмеженням надмірного втручання в цей процес з боку виконавчої влади або парламенту

Потрібно вжити заходів, якщо це необхідно, для забезпечення процедур обрання, призначення і підвищення суддів на посаді відповідно до принципів прозорості, об'єктивних критеріїв здійснення судових повноважень, з основним наголосом на здібностях та досвіді, а також відсутності надмірного політичного втручання.      

Необхідно заохочувати ґендерний баланс на всіх рівнях судового устрою, у тому числі на найвищому рівні, а також, як загальний принцип, представництво суспільства в цілому.

- обмеження надмірного втручання виконавчої і законодавчої гілок влади щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності або звільнення з посади

На суддів не можна накладати жодних дисциплінарних стягнень без проведення належного розслідування та завершення дисциплінарних проваджень. Дисциплінарні порушення повинні бути встановлені чітко і точно. Як у законодавстві, так і на практиці повинна існувати шкала можливих санкцій. Якщо виконання суддею своїх повноважень призводить до порушення дисциплінарного або кримінального проваджень з огляду на умисел або злочинну недбалість, вкрай важливо, щоб такі провадження відповідали всім необхідним процесуальним гарантіям і здійснювались незалежним, неполітичним органом. Санкції слід накладати пропорційно, уникаючи свавілля, політичних мотивів або будь-яких інших підстав, не пов'язаних зі спроможністю судді здійснювати свої повноваження.

Якщо було створено системи оцінювання роботи суддів, необхідно гарантувати, щоб незадовільні результати оцінювання мали б наслідком звільнення судді з посади або накладення інших стягнень лише за чітко визначених виняткових обставин. Строк повноважень суддів повинен бути визначений належним чином у законодавстві.

Дисциплінарні комітети судових рад, наділені повноваженнями щодо прийняття рішень про звільнення суддів з посад або накладення інших стягнень, повинні бути повністю вільні від політичного впливу й мати відповідну репутацію, щоб гарантувати дотримання вимог незалежності та неупередженості суду. 

- забезпечення поваги до авторитету судової влади під час критики останньої з боку виконавчої та законодавчої гілок влади

Необхідно вжити заходів для того, щоб представники виконавчої та законодавчої гілок влади поважали судові рішення, а також демонстрували б громадськості, що поважають ці рішення та гідність суддів. Слід уникати публічної критики конкретних судових рішень, а також невиправдано суворої або політично вмотивованої критики судової влади загалом і окремих суддів. У зв’язку з цим слід розробити кодекси етичної поведінки для представників виконавчої та законодавчої гілок влади, а також вжити будь-яких інших необхідних заходів законодавчого та практичного характеру для обмеження втручання з їхнього боку і захисту порядності процесу прийняття судових рішень від неналежного політичного тиску, залякування або нападів.

Необхідно вжити заходів для попередження неналежного використання ЗМІ виконавчою і законодавчою гілками влади з метою дискредитації судової влади, а також для захисту репутації та прав суддів і підтримання авторитету й неупередженості судової влади з урахуванням відповідних рішень та ухвал Європейського суду з прав людини.

Судова влада повинна обрати більш активний підхід щодо роботи зі ЗМІ, а також загалом щодо інформування суспільства, з метою підвищення довіри громадськості до судової влади, уникнення і вирішення непорозумінь стосовно судочинства й окремих справ. При цьому вся комунікація повинна здійснюватися з повагою до прав сторони захисту та гідності потерпілих. Доречним може бути розгляд можливості щодо створення відповідних служб або призначення речників, які могли б від імені судової влади відповідати на критику та надавати загальні пояснення щодо процесу судочинства.

- забезпечення ефективного і розумного повсякденного адміністрування судів на підставі правових норм та без неналежного втручання з боку виконавчої та законодавчої гілок влади

Судова влада повинна мати право здійснювати керівництво судами та їхньою діяльністю без неналежного втручання з боку виконавчої влади. На виконавчу та законодавчу гілки влади покладено обов’язок встановити довгострокові стратегічні завдання для судової системи, визначити та забезпечити необхідні для цього ресурси з метою, серед іншого, підвищення її ефективності та сприяння належному функціонуванню судів.

Судові інспекції, що проводяться виконавчими та іншими органами, не повинні проводити оцінку суті або форми судових рішень. Ці перевірки за жодних умов не повинні спонукати суддів робити вибір на користь підвищення продуктивності замість належного виконання своїх функцій.

Від голів суду не можна вимагати звітувати перед парламентом, і вони повинні бути в змозі представляти інтереси своїх судів і судової влади загалом без втручання з боку виконавчої або законодавчої влади. Якщо вони все ж таки повинні звітувати, такий звіт має обмежуватись питаннями загального функціонування суду, судової влади чи управління ресурсами. Це звітування не повинне стосуватися вирішення конкретних судових справ.

2. Захист незалежності окремих суддів і забезпечення їхньої неупередженості:

- обмеження втручання судів вищих інстанцій у прийняття рішень окремими суддями під час судового розгляду

Слід вжити заходів для забезпечення поваги голів судів і голів судів вищої інстанції до незалежності окремих суддів. Тому повноваження голів судів і голів судів вищих інстанцій повинні бути чітко визначені в спосіб, який захищає повноваження окремих суддів щодо прийняття судових рішень і не дозволяє головам судів здійснювати такі кроки, що ставлять під загрозу незалежність суддів, а також не перетворювати суддівські пільги на потенційний засіб неправомірного впливу.

Справи повинні розподілятись між суддями відповідно до об'єктивних, заздалегідь встановлених критеріїв. Справи не можна вилучати у певного судді без вагомих причин. Рішення про вилучення справ можна приймати лише на основі заздалегідь визначених критеріїв, згідно з прозорою процедурою. Судді повинні приймати рішення по кожній справі відповідно до своєї компетенції і повинні мати змогу впливати на розклад своїх засідань.

Повноваження прокуратури та їхні межі повинні бути чітко визначенні з метою захисту суддів від неналежного тиску й забезпечення їм можливості вільно задовольняти або відмовляти у задоволенні прокурорських клопотань.

Слід вживати заходів на підтримку функціонування професійних асоціацій суддів, щоб вони могли ефективно представляти інтереси окремих суддів і сприяти відкритості й прозорості судової системи.

- забезпечення повної відповідності правил судової підзвітності і перегляду судових рішень принципам незалежності та неупередженості судової влади

Єдиним засобом захисту від судових помилок, які не є результатом умислу або злочинної недбалості, повинно бути апеляційне провадження. Тлумачення закону, оцінка доказів та фактів суддями не повинні призводити  до кримінальної, цивільної або дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків прямого умислу або злочинної недбалості. Держави повинні вжити заходів для гарантування того, щоб механізми підзвітності не застосовувалися в якості покарання або тиску на суддів під час прийняття ними рішень. Ці заходи слід організувати в спосіб, що гарантує повагу до незалежності суддів і не становить загрозу їхній неупередженості.

За необхідності суддям, які відчувають, що їхня незалежність опинилась під загрозою, слід забезпечити можливість застосування ефективних засобів захисту. 

- попередження і подолання корупції та заохочення доброчесності в судовій владі

Необхідно вжити заходів із попередження і подолання корупції, гарантуючи при цьому, що за всіма звинуваченнями в корупції буде проведено ретельне розслідування, стосовно ймовірних порушників ініційовано провадження, і, у випадку встановлення їхньої вини, до них буде застосовано відповідне кримінальне покарання. Щодо будь-якого судді, причетного до корупційного правопорушення, повинно бути прийняте рішення незалежним органом, зокрема стосовно відсторонення судді від справ на час розслідування та судового розгляду і, в разі визнання його винним, звільнення з посади.

Для того, щоб захистити суддів від  дії корупційних стимулів, держави-члени повинні гарантувати, щоб оплата та умови праці суддів були відповідними, а стандарти професійної поведінки і норми судової етики - чітко визначеними та відомими суспільству.

- подолання негативного впливу стереотипів на процес прийняття судових рішень

Слід вживати заходів для подолання негативного впливу стереотипів на процес прийняття судових рішень. Навчання й освітні заходи для суддів повинні надаватися для того, щоб стереотипізація мислення суддів не призвела до порушення права вразливих груп населення на доступ до неупередженого суду. Необхідно також прагнути досягнення ґендерного балансу і докладати всіх зусиль, щоб подолати ґендерні стереотипи в самій судовій системі. 

- забезпечення комплексної та ефективної навчальної підготовки суддів з питань ефективного здійснення повноважень та етики

Судді повинні проходити комплексну, поглиблену й різносторонню навчальну підготовку, яка б дала їм змогу виконувати свої обов'язки належним чином. Якість початкового навчання суддів та підвищення їхньої кваліфікації повинна бути підкріплена достатньою кількістю ресурсів для забезпечення відповідності навчальних програм вимогам щодо компетентності, відкритості та неупередженості, які є невід’ємними елементами посади судді. Навчальні програми повинні підлягати систематичному оцінюванню з боку органів, відповідальних за навчальну підготовку суддів.

Кандидати на посаду судді повинні проходити відповідну навчальну підготовку, зокрема й практичну, яку проводять діючі судді. 

- забезпечення, шляхом законодавчого регулювання та вжиття відповідних заходів, захисту суддів від посягання на їхню фізичну чи моральну недоторканість, особисту свободу й безпеку

Держави-члени повинні вжити відповідних заходів для ефективного захисту суддів від посягання на їхню фізичну або моральну недоторканість, особисту свободу та безпеку.

3. Посилення незалежності прокуратури:

- забезпечення належних правових гарантій стосовно прийому на роботу, кар'єрного зростання, а також гарантії працевлаштування та строку повноважень прокурорів

Під час призначення голів прокуратур слід застосовувати правові гарантії та вживати заходів для забезпечення незалежності їхніх дій та свободи від неправомірного впливу шляхом створення відповідної системи демократичної підзвітності.

Порядок призначення прокурорів усіх рівнів повинен базуватись на критеріях найкращих умінь та здібностей.

Прокурори, щодо яких здійснюється дисциплінарне провадження або на яких накладаються дисциплінарні стягнення, повинні мати можливість скористатися відповідними правовими гарантіями свого захисту.

- гарантування того, що окремі прокурори не піддаватимуться неналежному й неправомірному зовнішньому чи внутрішньому впливу, і що загалом у своїй діяльності прокуратура керуватиметься принципом верховенства права

Необхідно прийняти внутрішні формальні правила, згідно з якими всі вказівки, накази чи розпорядження вищестоящого прокурора, який здійснює контроль стосовно рішень окремих прокурорів, повинні відповідати законодавству.

Слід також вжити заходів задля забезпечення того, щоб ініціювання і проведення розслідування або кримінального переслідування були вільними від політичного впливу, особливо якщо прокуратура належить до системи виконавчої влади або іншим чином перебуває під її контролем.

Необхідними є гарантії попередження конфлікту інтересів або зловживання повноваженнями прокурора, зокрема затвердження, у випадку їхньої відсутності, відповідних кодексів професійної поведінки для прокурорів.

Потрібно вживати заходів щодо розвитку культури відкритості й прозорості, гарантуючи при цьому конфіденційність окремих справ, які перебувають на етапі розслідування або кримінального переслідування.

Варто зазначити, що Україна стала членом Ради Європи 9 листопада 1995 року.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика