ВиданняЕсе з права ІТ

Веб-сайт як об'єкт правової охорони

17.08.2017 / 09:05
10867
1
+A
-a

Веб-сайт як об'єкт правової охорони

З кожним роком все більше і більше світ занурюється у епоху інформаційних технологій, де більшість людей, а особливо сучасне молоде покоління не можуть представити своє життя без доступу до Інтернету. Сучасні технології дозволяють кожному використовувати здобутки науково-технічного прогресу для обміну величезним масивом інформації. Основним засобом її розміщення є веб-сайти. То ж що таке веб-сайт? як можуть захистити свої права їх розробники?

Веб-сайт є новітнім об’єктом не тільки в юридичному розумінні, а й у загальнотеоретичному, адже відкритий доступ до першого публічного веб-сайту датується 30 квітня 1993 року (хоча в літературі справедливо зазначається, що ще в 1945 році Ванневар Буш (Vannevar Bush) запропонував ідеї індексації накопиченої людством інформації для її швидкого пошуку.

Аналізуючи вітчизняне законодавство, можна дійти до висновку, що дефініція поняття «веб-сайт» міститься у Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, де визначено, що це сукупність  програмних  та  апаратних  засобів з унікальною  адресою  у  мережі  Інтернет  разом  з  інформаційними ресурсами,  що  перебувають  у  розпорядженні  певного  суб'єкта і забезпечують   доступ   юридичних   та   фізичних   осіб   до  цих інформаційних  ресурсів та інші інформаційні  послуги через мережу Інтернет.

Слід зазначити, що вітчизняний законодавець зараз близький до того, щоб закріпити легальне визначення «веб-сайту» і на рівні закону. Так, у прикінцевих та перехідних положеннях проекту закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» серед іншого встановив, що веб-сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. Станом на даний час цей законопроект пройшов два читання у Верховній Раді України і переданий 07.04.04 на підпис Президента.

Тим часом, у літературі стосовно вказаного поняття немає одностайної позиції. Так, до прикладу науковець Хатаєва М.А. під ним розуміє системну адресну інформацію в Інтернеті про конкретну особу і його товар (роботу, послугу), створену за допомогою електронних пристроїв і доступну невизначеному колу користувачів. У свою чергу, Гура М.В. вважає, що веб-сайт - відокремлений, логічно завершений елемент мережі Інтернет, створений на основі технології гіперпосилань, який розташований на сервері (host), має унікальну адресу (url), за якою до нього може отримати доступ будь-який користувач мережі Інтернет, та у своїй основі містить Інтернет-сторінки, які мають графічний вигляд та можуть бути переглянуті за допомогою спеціальних комп’ютерних програм (браузерів). Натомість Москаленко І.В  вважає, що це сукупність зображень, відеороликів, звукових доріжок чи інших цифрових засобів, розміщених на сервері і доступних користувачам за допомогою Інтернету. Науковець Мазур О.А. переконана, що веб-сайтом є представлена в об'єктивній формі сукупність результатів інтелектуальної діяльності, систематизованих в єдиний об'єкт таким чином, щоб він міг бути розміщений в мережі Інтернет. Відповідно до даного визначення веб-сайт визначається такими ознаками:

1. Наявність результатів інтелектуальної діяльності;

2. Об'єктивна форма вираження результатів інтелектуальної діяльності;

3. Передбачає систематизованості результатів інтелектуальної діяльності;

4. Єдиний об'єкт;

5. Можливість розміщення результатів інтелектуальної діяльності в мережі Інтернет.

У вузькому розумінні, як цифровий твір і в широкому, як майновий комплекс запропоновано розглядати веб-сайт П.В. Бабарикіним, при цьому у це поняття як майновий комплекс включаються і матеріальні носії інформації (сервер та ін.), що виключає можливість розгляду веб-сайту як комплексу виключних прав, тобто як об'єкта, регульованого тільки нормами законодавства в області інтелектуальної власності. Важливо зазначити, що науковець Басманова К.С. у своїй дисертації наводить наступне визначення поняття «веб-сайт» - це призначений для розміщення в мережі Інтернет результат інтелектуальної діяльності, що складається з статичної основи (базового елементу сайту), що представляє собою програмний (об'єктний) код і породжувані їм візуальні відображення (дизайн сайту), і динамічного змісту (контенту), що представляє собою сукупність різнорідних об'єктів виняткових прав і інших матеріалів, системно розташованих в межах базового елементу сайту.

Переходячи безпосередньо до правової охорони веб-сайтів, то слід сказати, що є ряд науковців, які розглядають їх як непоіменований об’єкт авторського права, проте є і інші, які притримуються позиції, що веб-сайти – складний об’єкт, багато частин якого можна охороняти за допомогою різних видів прав інтелектуальної власності, а саме:

- програмне забезпечення, включаючи заснований на тексті код HTML, використовуваний на веб-сайтах, може охоронятися авторським правом або патентним правом у залежності від національного законодавства;

- дизайн веб-сайту, по всій очевидності, належить охороняти авторським правом;

- системи електронної торгівлі, механізми пошуку або інші технічні інструменти Інтернету можуть охоронятися за допомогою патентів/корисних моделей;

- творчий зміст веб-сайту, таке як письмовий матеріал, фотографії, графіка, музика і відео, може охоронятися авторським правом;

- бази даних можуть охоронятися також авторським правом;

- ділові назви, логотипи, назви продукції, назви доменів та інші позначення, поміщені на вашому веб-сайті, можуть охоронятися в якості товарних знаків;

- зроблені за допомогою комп'ютера графічні символи, екранні дисплеї, графічні інтерфейси (GUIс) і навіть веб-сторінки можуть охоронятися за допомогою законодавства про промислові зразки;

- приховані аспекти веб-сайту (такі як конфіденційна графіка, код джерела, код об'єкта, алгоритми, програми та інші технічні описи, діаграми даних, логічні діаграми, інструкції користувача, структури даних і зміст баз даних) можуть охоронятися за допомогою законодавства про комерційну таємницю до тих пір, поки вони не розкриті.

Ще одним тип об'єктів авторського права на сторінці веб-сайту є гіперпосилання. Гіпертекстовий документ - текстовий документ, що містить посилання на інші документи у вигляді адреси їх розташування в мережі. На відміну від звичайного документа, що має посилання, наприклад, на використовувану літературу, адресу, вказану в гіпертекстовому документі, дозволяє автоматично завантажити в пам'ять комп'ютера той документ, на який здійснено посилання. Сукупність гіпертекстових документів, розміщених, як правило, за однією адресою в мережі, складають мережевий інформаційний ресурс (англійський варіант - сайт, від англ. site - вузол, місце).

Таким чином, веб-сайт може цілком відповідати всім нормам закону, але включати в себе гіперпосилання на інші сайти, де порушуються авторські права. Законодавство не дає прямих вказівок на те, чи є власник такого сайту порушником прав інтелектуальної власності.

У Сполученому Королівстві за порушення авторського права користувач може бути підданий переслідуванню з боку правовласника. Останній на законних підставах має право відстоювати свої права в суді, домагаючись відшкодування завданих йому збитків (якщо вони були). Крім того, недотримання авторських прав в цій країні, згідно з Актом про авторське право, дизайн і патенти від 1988 р. – кримінальний злочин, який карається штрафом або позбавленням волі на строк до 2 років. Центральний орган, який відповідає за виконання вищевказаних норм права - (Copyright Licensing Agency, CLA) або Агентство з авторського права та ліцензуванню. На сьогоднішній день у Великобританії не було відомо випадків кримінального переслідування порушників авторського права, але такі наслідки цілком можливі. До речі сказати, Акт про авторське право, дизайн і патенти від 1988 р. - це найбільш опрацьоване і сучасне джерело правового регулювання.

У Польщі ж існує аналог українського Закону «Про авторські і суміжні права» «Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych». З точки зору цього Закону, Інтернет, без сумніву, можна розглядати як "окреме поле діяльності" (див. статтю 50: ". Введення в пам'ять комп'ютера "), і, отже, право, що діє на його користувачів, повинні ставитися повністю до Інтернету. Немає ніяких сумнівів, що веб-сайт або веб-служби можна розглядати як "прояв творчої активності індивідуального характеру "(див. ст. 1 Закону), і тому вони повинні бути захищені законом. Проте, законодавці Польщі вважають вжиті заходи недостатніми, і розглядають можливість «репресивного» виконання авторських прав в мережі Інтернет. Так само розглядається можливість їх глибокої реформи.

Вважаємо, що одним з можливих рішень проблеми правової охорони інформаційних ресурсів на веб-сайтах є не лише посилення відповідальності власників серверів за розміщену інформацію, а і збільшення контролю з боку як державних правоохоронних органів, так і громадських організацій задля виявлення та недопущення подальших порушень прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет.

Отже, підсумовуючи вище вказане можна прийти до висновку, що у сучасних реаліях інформаційні технології з кожним днем пришвидшують розвиток суспільних відносин, при цьому вітчизняне законодавство досі не містить юридично закріпленого поняття «веб-сайт». Серед науковців немає одностайної думки стосовно дефініції даного поняття, проти ми переконані, що чим швидше таке поняття буде вироблено фахівцями, закріплено законодавцями, тим простіше і за коротший термін часу будуть усуватися правові проблеми, що виникають при використанні Інтернету, оскільки це безпосередньо та основа, яка серед іншого полегшить правозастосовну практику в судах України. Також у роботі було розглянуто веб-сайт, як складний об’єкт і «розібрано» його на багато частин, які можна охороняти за допомогою різних видів прав інтелектуальної власності. Крім цього, запропоновані способи вирішення проблем правової охорони інформаційних ресурсів на веб-сайтах. 

Гарасимчук Н.А.
студент IV курсу юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

*матеріал розміщено в авторській редакції та в рамках співпраці ІА "Українське право" та ГО "Європейська Асоціація Студентів Права Львів"

КОМЕНТАРІ  1 + Додати коментар
Право на довіру donum auctoris Право на довіру
Висловлення недовіри Генеральному прокурору парламентом, як інститут відповідальності, свідчить про залежність очіл...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика