ПРАВО В ОСОБАХ
Черкес Марко Юхимович  28.03.2017

Черкес Марко Юхимович

Марко Юхимович Черкес (1930 – 2010 рр.) – автор чис­ленних досліджень з міжнародного публічного, міжнародного приватного права, конституційного права зарубіжних країн.

Марко Черкес – автор підручника «Між­народне право», що витримав уже десять видань російською і українською мова­ми. Підручник мав нову концептуальну основу, в ньому відображено структуру, ключові поняття і особливості міжнародного права. Одночасно автор відійшов від звичайних схем викладу матеріалу і висловив свою думку щодо актуальних проблем міжнародного права. Черкесом були підготовлені і видані методичні вказівки з багатьох дисциплін міжнародно-правового циклу. 

Марко Юхимович Черкес народився 24 листопада 1930 р. в м. Одесі в родині службовців. У роки війни з матір'ю перебував в евакуації у Ташкенті. У 1948 р. закінчив Одеську середню школу № 57 та вступив на юридичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.

У 1953 р. М. Ю. Черкес був направлений за розподілом до Дніпропетровської колегії адвокатів, у якій проходив стажування упродовж півтора року. У 1954 р. він був направлений у м. Кривий Ріг, де займався адвокатською практикою протягом семи років.

У 1960 р. Марк Юхимович був переведений в Одеську колегію адвокатів і до 1968 року працював адвокатом у смт. Іванівка Одеської області. У складі Одеської колегії адвокатів М. Е. Черкес перебував і працював до 1979 р.

Водночас з 1968 р. М. Ю. Черкес займався науковою і викладацькою діяльністю, працював викладачем кафедри державного і адміністративного права юридичного факультету Одеського державного університету імені
І. І. Мечникова.

У 1973 р. ним була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Контрольна діяльність представницьких органів державної влади Польської Народної Республіки». Науковим керівником дисертаційної роботи був відомий науковець доктор юридичних наук, професор М. А. Нудель.

З 1998 року по 2010 рік  М. Ю. Черкес -  завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Одеської державної юридичної академії, нині – Національного університету «Одеська юридична академія».

З ініціативи Марка Юхимовича у стінах Одеської національної юридичної академії відбулася 23 квітня 2004 р. одна з перших конференцій, присвячених осмисленню змін, що відбуваються в міжнародному праві: «Міжнародне право після 11 вересня 2001 року».

Безпосередньо М. Ю. Черкес і його учні розробили актуальні проблеми тео­рії і філософії міжнародного права, права збройних конфліктів, міжнародного кримінального права, морського й екологічного права, імплементації європей­ських стандартів у сфері прав людини, міжнародно-правової протидії терориз­му, правосуб’єктності та діяльності транснаціональних компаній, міжнародного приватного права.

Розглядаючи проблему співвідношення міжнародного і національного права, М. Ю. Черкес порушує питання про суперечність між внутрішнім зако­нодавством і міжнародним договором з погляду ієрархічної підпорядкованості, обгрунтовує низку  цікавих і важливих висновків стосовно того, що: позарецепційна імпле­ментація норм міжнародного права реалізується або шляхом відсилання, або визнання, частіше судового; при позарецепційній трансформації норма міжнародного права не стає нормою внутрішньодержав­ного, і такого роду трансформація не є правотворчим актом; надання нормі між­народного права статусу національного права означає надання їй певної незалеж­ності від міжнародно-правового акту, що став її джерелом; не тільки міжнародні договори України внаслідок окремих законодавчих актів, але через генераль­не визнання загальновизнані норми міжнародного права мають пріоритет над внутрішньодержавним (національним) правом України.

М. Ю. Черкес одним із перших у вітчизняній науці провів комплексне дослід­ження публічних і приватноправових аспектів функціонування Інтернету. Уче­ний розглядав питання впливу Інтернету на реалізацію прав і свобод; міжнарод­но-правового регулювання захисту інтелектуальної власності й суміжних прав; свободи інформації й обмеження її поширення в Інтернеті; співвідношення Ін­тернету і засобів масової інформації, Інтернету і політичної демократії.

Досліджуючи питання співвідношення морського права і міжнародного морського права, М. Ю. Черкес зазначає, що збіг змісту цих галузей є результатом відповідності національного  права міжнародному, а переважне число норм морського права встановлені державою внаслідок того, що вони засновані на нормах міжнародного морського права, і лише незначна частина норм національного морського  права має  самостійний характер.

М. Ю. Черкес обґрунтував зміну сутності сучасного міжнародного права і зап­ропонував як дату відліку використовувати події 11 вересня 2001 р. Як зазна­чив учений, «звичайно, саме поняття “сучасне” заперечує стагнацію, означає прив’язку його щоразу до нового світопорядку, що встановлюється відповідним, завжди для свого часу, сучасним поколінням. І якщо для нинішнього потрібно якийсь новий критерій, нова точка відліку, то, як уявляється, трагічна дата 11 ве­ресня є найбільш прийнятною». Учений звернув увагу на негативні тенденції в міжнародному праві: «Сучасне міжнародне право стоїть на порозі руху назад у результаті деструктивного, руйнівного впливу міжнародного тероризму». На думку дослідника, необхідно відмовитися від ряду постулатів, положень міжнародного права, які в умовах міжнародного тероризму стють неефективними і підривають основи міжнародного правопорядку. Учений зробив висновки про те, що рішення про визнання державного режиму терористичним має право при­ймати Генеральна Асамблея ООН на підставі п. 2 ст. 11 Статуту чи Рада Безпеки на підставі ст. 39 Статуту ООН; а також відстоював право на превентивну війну з державами, які підтримують міжнародні терористичні організації.

Досліджуючи питання використання сили в міжнародних відносинах, М. Чер­кес звертає увагу на те, що в процесі розвитку міжнародного права відбувалося постійне збільшення жорсткості принципу заборони застосування сили при одночасній лібералізації практики його застосування, розширенні сфери при­пустимого застосування сили. Учений дослідив генезис нормативного закріплення в міжнародному праві заборони застосування сили, проаналізував заборону застосування сили, закріплену у Статуті ООН, і роль ООН у реаліза­ції цього принципу, охарактеризував умови легального застосування сили і, що особливо цікаво, розглянув проблему самооборони як форми боротьби з теро­ризмом.

Так, у зв’язку з терористичним актом 11 вересня 2001 р. вчений дослідив питан­ня тлумачення права на самооборону, зокрема, чи має держава право на самообо­рону, якщо терористичний акт скоєний не державою, а терористичною організа­цією, і ступінь інтенсивності такого терористичного акту, що обґрунтовує силові дії держави.

(Бібліографія наукових праць за час після  1999 року. Международное и внутригосударственное право : проблемы взаимо­действия // Актуальні проблеми держави та права. – 1999. – Вип. 6, ч. 1; Транс­граничне проблемы интернета и Украина (возможности адаптации) // Пробле­ми входження України до європейського правового простору : монографія. – О., 1999; О соотношении морскогоправа и международного морского права // Тор­говоре мореплавание. – 1999. – № 1; О соотношении международного и внутри­государственного права // Актуальні проблеми політики. – 1999. – Вип. 6-7; Суверенитет государства и охрана морских пространств // Торговое мореплава­ние. – 2000. – № 1; Международно правовое регулирование труда в Интернете // Актуальні проблеми держави та права. – 2000. – Вип. 9; Интернет и политическая демократия // Актуальні проблеми політики. – 2001. –Вип. 10-11; Международ­ное право после 11 сентября 2001 года // Международное право после 11 сентября 2001 года. – О. : Фенікс, 2004; Международно-правовое обеспечение борьбы с терроризмом: Информационная составляющая терроризма // Соціально-правові аспекти тероризму : монографія. –О. : Фенікс, 2003; О понятии «современное международное  право» // Митна справа. – 2005. – № 6; Міжнародний договір в системі права Німеччини і Польщі // Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України. – К. : Юстиніан, 2006; Использование силы в международных отношениях // Альманах международного права. – 2009. – Вып. 1).

М. Ю. Черкес був членом Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія», членом Президентської ради Української асоціації міжнародного права, входив до редколегій «Українського щорічника міжнародного права», «Альманаху міжнародного права». 

кандидат юридичних наук, доцент Т. Р. Короткий, 

кандидат юридичних наук Н. В. Хендель


Судова реформа в Україні: ціна незалежності donum auctoris Судова реформа в Україні: ціна незалежності
Звертатися до мемуарів, до спогадів учасників подій або ж тих, хто мав дотичність до певних подій, та переніс у нас...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
13.02.2020 12:00:00 - Lviv Legal Criminal Talks
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Опитування
  • Чи підтримуєте Закон 1008 про нову судову реформу?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика