НовиниУкраїна

Пропозиції до КПК на посилення захисту адвокатів

10.10.2016 / 13:04
9372
+A
-a

Пропозиції до КПК на посилення захисту адвокатів

7 жовтня голова Національної асоціації адвокаті України, Ради адвокатів України Лідія Ізовітова передала голові Верховної Ради України Андрію Парубію пропозиції змін до Кримінального процесуального кодексу України, які направлені на посилення захисту прав адвокатів.

Пропозиції Ізовітова передала разом з відкритим листом щодо зростання тиску на незалежний інститут адвокатури з боку органів прокуратури та Національного антикорупційного бюро. За її словами, правоохоронці безкарно ігнорують вимоги профільного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Пропонується, зокрема, частини 3,4,7 ст. 45 КПК викласти в наступній редакції:

3. Права захисника та гарантії його діяльності, передбачені цим Кодексом, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», іншими нормами кримінального процесуального законодавства України, повинні бути забезпечені оперативним підрозділом, слідчим, керівником органу досудового розслідування, прокурором, слідчим суддею, судом.

4. З моменту надання документів, передбачених статтею 50 цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду, захисник здійснює захист на всіх стадіях та видах кримінального провадження і має наступні права:

1) до першого та перед кожним наступним допитом підозрюваного або обвинуваченого мати побачення з ним з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування;

2) мати побачення з обвинуваченим та засудженим, чи з особою, до якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, а з особою, щодо якої вирішується питання про екстрадицію;

3) ініціювати проведення слідчих, розшукових та негласних слідчих розшукових дій, інших процесуальних дій;

4) застосовувати технічні засоби, у тому числі аудіо та відеозапис, при провадженні тих процесуальних дій, в яких бере участь захисник, а також при ознайомленні з матеріалами справи;

5) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду докази;

6) безперешкодно знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян з документами та іншими джерелами інформації, необхідними для здійснення захисту та надання правової допомоги крім тих, що становлять державну таємницю, та отримувати їх копії;

7) залучати спеціалістів та експертів з питань, що вимагають спеціальних знань, та отримувати їх висновки;

8) бути належно та в строки, встановлені цим Кодексом, повідомленим про дату, час та зміст будь-яких процесуальних дій, брати участь в їх проведенні, під час яких ставити запитання учасникам процесуальних дій, знайомитися з протоколами проведених процесуальних дій, подавати свої зауваження та заперечення, в тому числі власноручно щодо порядку їх проведення, із занесенням до протоколу, та отримувати копії протоколів цих процесуальних дій;

9) заявляти клопотання та відводи, робити заяви та заявляти протести;

10) знайомитися з протоколами проведених оперативно-розшукових, слідчих розшукових,негласних розшукових та інших процесуальних дій, вносити зміни, доповнення та зауваження до них, в тому числі власноручно; ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується затримання підозрюваного або обвинуваченого чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження або повідомлення про підозру, з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом, вимагати відкриття матеріалів кримінального провадження та отримувати їх копії;

висловлювати під час проведення процесуальних дій на досудовому розслідуванні свою думку щодо клопотань, заяв та інших дій учасників кримінального провадження та знайомитися із процесуальними результатами розгляду таких клопотань, заяв та інших звернень;

11) мати доступ до матеріалів кримінального провадження та отримувати належним чином завірені копії процесуальних документів та письмові повідомлення на будь-якій стадії кримінального провадження;

12) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність працівника (співробітника) оперативних підрозділів, слідчого, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого судді або суду;

13) брати участь під час досудового розслідування або судового розгляду у допиті свідків сторони обвинувачення, потерпілих або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту, потерпілого на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення, та брати участь в таких допитах;

14) бути завчасно повідомленим про будь-які зустрічі або спілкування сторони обвинувачення із суддею з питань, що стосуються кримінального провадження, в якому захисник бере участь, та бути присутнім на них. Якщо адвокату стане відомо про таку зустріч або спілкування за його відсутності, це є безумовною підставою для відводу судді;

15) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо дій учасників судового провадження, робити заяви та заявляти протести;

16) виступати в судових дебатах, обмінюватися репліками та надавати копії письмових виступів в судових дебатах ;

17) знайомитися з протоколами, додатками до них, журналами судового засідання та носіями інформації, за допомогою яких зафіксовані процесуальні дії, отримувати належним чином завірені їх копії та подавати свої зауваження;

18) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку процесуальні рішення та ініціювати їх перегляд, а також знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення.

7. Адвокат має право залучати помічника. Помічник адвоката, дані про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, діє на підставі посвідчення помічника адвоката та довіреності, виданої та підписаної адвокатом в простій письмовій формі."

Окрім того, пропонується встановити у КПК окрему норму, яка б регламентувала правовий статус адвоката, який надає професійну правничу допомогу у кримінальному провадженні. З цією метою пропонують доповнити КПК ст. 64-3 наступного змісту: адвокат, який надає професійну правничу допомогу учаснику кримінального провадження.

1. Під час надання професійної правничої допомоги адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені кримінальним процесуальним законодавством та законодавством України про адвокатуру та адвокатську діяльність, правилами адвокатської етики та договором про надання професійної правничої допомоги, зокрема:

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб), та отримувати від них відповідну інформацію та документи;

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об'єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;

3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, у тому числі тими, що містять конфіденційну інформацію, а у разі наявності відповідного допуску до державної таємниці - тими, що містять таємну інформацію,та отримувати копії таких документів та матеріалів;

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати і оголошувати їх у встановленому законом порядку, виступати з промовами у суді;

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

7) збирати докази будь-якими не забороненими законом способами та засобами, в тому числі, але не виключно, шляхом витребування, вилучення та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; опитування осіб за їх згодою; проведення процесуальних дій; ініціювання проведення процесуальних дій, що потребують судового контролю, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити отримання та подання належних і допустимих доказів. Фіксування зазначених дій може проводитися адвокатом чи його помічником усіма доступними способами, що прямо не заборонені законодавством (у тому числі нотаріального посвідчення, складання цивільно-правових угод, фіксування технічними засобами, складання протоколів за формою та у порядку, визначеному Радою адвокатів України, які в подальшому використовуються як джерело доказів, тощо);

8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види професійної правничої допомоги, під час побачень з клієнтом в установах тимчасового тримання під вартою, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання усіма доступними способами, не забороненими законом;

9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде;

10) залучати фахівців, спеціалістів, експертів з питань, що потребують спеціальних знань, отримувати та подавати їх висновки, у тому числі до суду;

11) мати безперешкодний доступ до приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів, прокуратури, правоохоронних органів, установ виконання покарань та інших службових приміщень у зв'язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності на підставі посвідчення адвоката, крім випадків, передбачених законом;

12) адвокат має право на забезпечення особистої безпеки. Майно адвоката перебуває під особливим захистом держави. Посягання на його життя, здоров'я та житло, знищення чи пошкодження його майна, житла, погроза вбивством, насильство, образа чи наклеп тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. Адвокат має право на забезпечення засобами захисту (вогнепальна зброя, тощо), які йому надаються органами внутрішніх справ за рахунок держави або на комерційній основі;

13) адвокат має право бути невідкладно прийнятим за його заявою, пов'язаною із виконанням професійних обов'язків, Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, їх заступниками, керівниками служби безпеки України, внутрішніх справ, правоохоронних органів, іншими посадовими особами відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування;

14) без спеціального дозволу зустрічатися наодинці без обмежень і в умовах, що забезпечують дотримання конфіденційності, зі своїм клієнтом, у томі числі в разі його затримання, арешту і тримання під вартою і відбування покарання у вигляді позбавлення волі, без обмеження в кількості побачень і тривалості кожного з них, незалежно від місцезнаходження клієнта;

15) мати безперешкодний та позачерговий доступ до приміщень державних органів (в тому числі приміщень судових та правоохоронних органів) та органів місцевого самоврядування на підставі посвідчення адвоката, крім випадків, передбачених законом;

16) користуватися іншими правами, передбаченими цим Кодексом та іншими законами.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Судова реформа в Україні: ціна незалежності donum auctoris Судова реформа в Україні: ціна незалежності
Звертатися до мемуарів, до спогадів учасників подій або ж тих, хто мав дотичність до певних подій, та переніс у нас...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
29.01.2020 17:00:00 - Аліментний договір
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика